Dominopas

Ieder kind ontvangt een Dominopas. Met deze pas kan worden deelgenomen aan leuke acties in samenwerking met lokale ondernemers. Met korting zwemmen of naar het museum, een roos voor moederdag, pepernotenmix….iedere periode zijn er weer nieuwe acties. De acties worden kenbaar gemaakt via bonnen die de kinderen meekrijgen op de groep.

Hiermee Domino haar verbondenheid met de gemeente, haar bewoners en ondernemers laten zien, we staan middenin de maatschappij!

Sport en Spel op de BSO

Wij hebben een aantal medewerkers in dienst met een gespecialiseerde opleiding op gebied van Sport&Spel. Naast de mogelijkheden die er iedere dag zijn om te spelen en te ravotten biedt de inzet van deze medewerkers nog meer ruimte voor sport en spel onder BSO-tijd. We proberen dit zo veel mogelijk te rouleren over de diverse locaties. Door de groep kan u worden gevraagd op deze middagen sportkleding en/of –schoenen voor uw kind(eren) mee te geven. Zij zullen u hierover informeren per email of WhatsApp.

Vakantie-BSO

In de schoolvakanties voegen wij onze BSO-locaties Sieppe, Vossenhol, De Beatbox en Op De Horst samen op onze locatie op de Horst. De kinderen van de BSO-locaties Op de Heuvel, Cranenburgsestraat en Breedeweg voegen samen op onze locatie in de Breedeweg.

Door hiervoor te kiezen kunnen wij kinderen meer gezelligheid en meer kinderen om mee te spelen bieden. Beide locaties beschikken op eigen terrein of zeer dichtbij over een grote buitenruimte, een sportzaal, uitdagend buitengebied, sportvelden en op de Breedeweg ook een mooie speeltuin. Bovendien zijn onze mogelijkheden om een afwisselend en uitdagend vakantieprogramma aan te bieden hierdoor een stuk groter.

Doordat we kiezen voor vaste locaties voor steeds dezelfde groep kinderen zijn andere kinderen en de pedagogisch medewerkers al snel bekende gezichten.
Wij proberen zoveel mogelijk personeel van de diverse locaties in te zetten op deze dagen, maar door vakanties van personeel, parttime dagen en kleine kindaantallen lukt dat niet altijd. U kunt er wel altijd vanuit gaan dat  er sprake is van een goede overdracht van bijzonderheden aan collega’s.

Peutercafé

In samenwerking met de GGD Gelderland-Zuid (consultatiebureau) en de gemeente Berg en Dal organiseert Domino iedere maand het Peutercafé.

Het Peutercafé is een ontmoetingsochtend voor peuters en hun (groot-)ouders of verzorgers. Iedere maand is er een ander thema of activiteit, variërend van peutergym, paaseieren zoeken tot knutselen. Er is iemand aanwezig van het consultatiebureau en de kinderopvang en ouders kunnen ook contacten leggen met elkaar.

De entree is altijd gratis en toegankelijk voor alle peuters. Het Peutercafé is van 10:00 uur tot ongeveer 11:30 uur en wordt gehouden in Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek.

Op deze data in het schooljaar 2023-2024 is er weer Peutercafé;

1 september 2023, 6 oktober 2023, 3 november 2023, 1 december 2023, 12 januari 2024, 2 februari 2024, 1 maart 2024, 5 april 2024 en 7 juni 2024

Ons voedingsbeleid

Voeding is een belangrijk deel van de zorg voor ‘onze’ kinderen. Er bestaan veel meningen over gezonden voeding en de huidige tijdsgeest vraagt om een goed voedingsbeleid. Binnen Domino zijn wij op zoek gegaan naar wat wij binnen Domino verstaan onder goede voeding en we hebben dit vastgelegd in ons voedingsbeleid.

In ons beleid staat bijvoorbeeld dat we:

  • ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. Onze medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
  • voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat we met ouders afstemmen.
  • de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperken.
  • Vooral minder vette en minder zoute vleeswaren geven zoals kipfilet, ham etc. Smeerleverworst bevat veel vitamine A. In grote hoeveelheden is dit niet goed is voor kinderen. Als ze het thuis én bij ons krijgen, zou dat te veel worden. Wij kiezen er daarom voor geen smeerleverworst aan te bieden
  • We kinderen zoveel mogelijk water en thee geven.  Ook diksap, vruchtensap en vruchtensiroop horen bij ons voedingsaanbod. We geven dit echter met mate en sterk verdund.

Ons kindercentrum staat voor gezelligheid en huiselijkheid. Die gezelligheid zit in het moment: gezellig met z’n allen aan tafel, drinken in gezellige bekers, eten vanaf een schaal die er leuk uitziet. De gezelligheid zit niet zozeer in of er snoep op het menu staat. We beperken snoepmomenten op onze opvang, vanuit de gedachte dat ouders dan thuis zelf de keuze kunnen maken of zij hun kind later nog wel of niet iets lekkers aanbieden.

Wij zullen bij het voedingsaanbod rekening houden met activiteiten en leeftijden van kinderen. Een hele actieve dag sporten vraagt nu eenmaal om energie.

Traktaties op de peutergroep of kinderdagverblijf
Op de peutergroep en het kinderdagverblijf komen kinderen die nog niet naar school gaan en dus is de groep de aangewezen plek om te trakteren als een kind jarig is. Trakteren is nooit verplicht.

Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn: niet te groot en niet te calorierijk. Voor traktatie-ideeën is een hand-out beschikbaar.  Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief: zoals ballonnen, stickertjes, vingerpoppetjes. Door de pedagogisch medewerkers wordt van het moment zelf een feestje gemaakt, die feestelijkheid zit niet in de grootte van de traktatie.

Traktaties op de BSO
Op de BSO trakteren kinderen niet. Dit hebben wij zo afgesproken omdat kinderen rondom hun verjaardag al op school (en andere clubs) trakteren en wij een dubbele traktatie niet nodig vinden. Natuurlijk mag een kind wel altijd de verjaardag vieren op de BSO! Ouders kunnen dat aangeven bij de pedagogisch medewerkers. We maken er dan een feestje van, het kind wordt in het zonnetje gezet en we maken het eetmoment extra feestelijk en lekker.

Het uitgebreide voedingsbeleid kunt u vindt u achter de Ouderlogin.

Oudercommissies

Uw advies telt!

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht voor iedere kinderopvangorganisatie. Wij kennen per locatie een lokale oudercommissies (LOC) en een centrale oudercommissie (COC).

De LOC heeft adviesrecht over locatie-specifieke zaken en overlegt daarover met de pedagogisch medewerkers. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: het pedagogisch werkplan, de huisregels, activiteitenaanbod, de inspecties en de openingstijden. Daarnaast regelen de oudercommissies een aantal praktische zaken.
Een LOC bestaat uit minimaal  2 leden en bij voorkeur is iedere opvangsoort van de locatie vertegenwoordigd in 1 LOC.

Iedere LOC is vertegenwoordigd in de Centrale Oudercommissie die adviseert over het algemene beleid en locatie-overstijgende zaken zoals de jaarlijkse prijswijzigingen, de leveringsvoorwaarden, pedagogisch beleid en voedingsbeleid.

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de opvang. Het is dus logisch dat er regelmatig contact is. Individuele ouders kunnen signalen neerleggen bij de oudercommissie. De oudercommissie kan geen individuele klachten behandelen, maar kan ouders wel de goede kant op wijzen en nog eens goed naar het beleid kijken.

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan de oudercommissie? Graag! U kunt hierover contact opnemen met de groepsleiding.

Tussenschoolse opvang

Op OBS de Sieppe verzorgt Domino het overblijven tussen de middag, de TSO.

Voor de kinderen die gebruik maken van het overblijven is dit een uur vrije tijd. Een uur waarin ze gezellig samen eten en daarna lekker kunnen spelen. De regels die er zijn helpen mee om de tijd tussen de middag goed te laten verlopen. We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar accepteren en op een aardige manier met elkaar omgaan.

Domino verzorgt de administratie rondom het overblijven, zodat er dagelijks een lijst met aanwezige kinderen op school is. De (vrijwillige) overblijfkracht checkt de namen en wanneer een kind niet aanwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Met de school zijn afspraken gemaakt over hygiëne en veiligheid.

Voor de dagelijkse aan- of afmeldingen:

Telefoonnummer: 024-397 6320

e-mailadres: tso@kindercentrum-domino.nl

Klachtenregeling

Ondanks dat we ons uiterste best doen de opvang naar volle tevredenheid te laten verlopen, kan het voorkomen dat u zich stoort aan bepaalde zaken. U kunt dit in de eerste instantie bespreken met de betrokken medewerker op de locatie of met onze directeur indien dit niet mogelijk is. Hoe te handelen staat beschreven in ons intern klachtenreglement. Als het algemene zaken betreft, zoals facturering,  plaatsing, etc., kan contact opgenomen worden met ons kantoor. Ouders kunnen bij klachten ook een beroep doen op De Geschillencommissie Kinderopvang.

Hoe ouders kunnen handelen bij aanwijzingen van seksueel misbruik of ander geweld door een medewerker bij een kind, leest u in de folder Vertrouwensinspecteur Kinderopvang.

X