Privacy Policy 

Kindercentrum Domino hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Domino houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of voortvloeit uit onze wettelijke verplichtingen; 

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Domino zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van ouders en kinderen 

Persoonsgegevens van ouders en kinderen worden door Domino verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Administratieve doeleinden; 

– Onze verplichtingen ten opzichte van de overheid/ Belastingdienst; 

– Het op de juiste manier verzorgen van kinderen en het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De overeengekomen plaatsingsovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Domino de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Volledige naam en adresgegevens van beide ouders en ingeschreven kind(eren) 

– Geboortedatum van beide ouders en ingeschreven kind(eren) (noodzakelijk voor Belastingdienst) 

– BSN van beide ouders en ingeschreven kind(eren) (noodzakelijk voor Belastingdienst) 

– Telefoonnummers 

– Emailadressen 

– Bankgegevens 

– Huisarts 

– School van het kind (indien van toepassing) 

– (medische) bijzonderheden indien nodig om uw kind op de juiste manier te kunnen begeleiden 

Uw persoonsgegevens worden door Domino opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie 7 jaar teneinde te kunnen voldoen aan uw en onze verplichtingen richting de Belastingdienst inzake de jaarlijkse gegevensaanlevering en jaaropgaven. De gegevens in de financiële administratie worden conform wettelijke verplichtingen 7 jaar bewaard. Kindgegevens uit de kindbesprekingen, oudergesprekken, onze wettelijke verplichting de ontwikkeling van kinderen te volgen en alle zaken die daarmee samenhangen bewaren wij maximaal twee jaar na beëindiging van het contract. Dit om eventuele toekomstige vragen van scholen of organisaties of uzelf te kunnen beantwoorden. 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Domino verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Domino de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; 

– Tussenvoegsel; 

– Achternaam; 

– Telefoonnummer; 

– E-mailadres; 

– Geboortedatum; 

– Salarisgegevens; 

– Kopie ID; 

– BSN-nummer; 

– Bankgegevens; 

– CV; 

– Diploma’s; 

– VOG (koppeling Personenregister) 

Uw persoonsgegevens worden door Domino opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de periode dat men een contract heeft. Loonbelastingverklaring en kopie ID worden gedurende 5 jaar bewaard, gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Het overige personeelsdossier wordt 2 jaar na uitdiensttreding vernietigd. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

– Het verzorgen van de salarisadministratie; 

– Onze ICT-omgeving 

– Het leveren van software voor financiële administratie, kindplanning, personeelsuren. 

– Arbodienstverlening 

– Pensioenfonds 

– Verzuimverzekering 

– Accountantscontrole 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we, indien nodig, geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt of de jaarlijkse gegevensaanlevering bij de Belastingdienst. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Door uw kind bij ons in te schrijven geeft u ons toestemming de benodigde persoonsgegevens te verwerken. 

Bewaartermijn 

Domino bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

– Alle personen die namens Domino van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Intrekken van toestemming kan er wel toe leiden dat wij onze dienstverlening niet aan u beschikbaar kunnen stellen, afhankelijk van welke persoonsgegevens dit betreft. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 
Kindercentrum Domino 

Bredeweg 68 

6562 DG Groesbeek 

info@kindercentrum-domino.nl 

024-3976320 

X